Věk železa

Zažij 10 dní ve středověké vesničce

Věk
17–25
Termín
13.–22. 8. 2021
Cena
3250 Kč
Přihlásit se

Na za­čát­ku je ruda. Na kon­ci meč, min­ce nebo pře­z­ka.

Na za­čát­ku jsi Ty. Co bu­deš na kon­ci?

Co všech­no mů­žeš za­žít

 • Hry, při kte­rých se po­ba­víš a mož­ná i tro­chu za­běháš.
 • Bu­dí­ček trou­be­ním rohu.
 • Ře­mes­la pod ve­de­ním zku­še­ných mi­s­trů.
 • Ve­čer­ní ohně.
 • Čas na za­myš­le­ní.
 • Lou­pež­ní­ky.
 • Tav­bu že­lez­né rudy.
 • Stře­do­vě­kou hos­ti­nu a láz­ně.
 • Lu­kostřel­bu, vi­kingské ša­chy a dal­ší ne­tra­dič­ní ak­ti­vi­ty.
 • Kla­de­ní do­š­ků nebo šin­de­le.
 • Od­po­či­nek po dob­ře od­ve­de­né prá­ci.
 • Spa­ní na slá­mě.
 • Du­ně­ní kla­div a úde­ry se­ker.
 • Vůni čer­stvé­ho chle­ba.
 • Řepu.
 • Pří­běh ko­lo­nis­tů osidlu­jí­cích hut­ní ves­nič­ku.
 • Ži­vot bez mo­der­ních tech­no­lo­gií.

Prak­tic­ké in­for­ma­ce

Kdy to bude?

13.–22. 8. 2021. Věk že­le­za trvá 10 dní, za­čí­ná v pá­tek v pod­ve­čer, kon­čí v ne­dě­li od­po­led­ne.

Kde to bude?

Ve stře­do­vě­ké ves­nič­ce u Zám­ku Ro­si­ce kou­sek od Brna.

Pro koho to je?

Na akci mů­žeš jet, po­kud ti je mezi 17 a 25, ne­va­dí ti tro­chu si za­bě­hat a při tom se za­po­tit, chceš po­tkat nové lidi a baví tě o vě­cech pře­mýš­let.

Je ti méně než 17 nebo více než 25 a přes­to chceš jet? Na­piš nám a po­ba­ví­me se, jest­li to dává smy­sl.

Jak to bude pro­bí­hat?

Na ce­lou dobu akce máme na­plá­no­va­né růz­né ak­ti­vi­ty – chce­me ti dát mož­nost si vy­zkou­šet něco no­vé­ho a něco se tak o sobě do­zvě­dět. Mů­žou to být růz­né hry, tvo­ři­vé čin­nos­ti jako ře­mes­la nebo prá­ce na údrž­bě a bu­do­vá­ní ves­nič­ky, ve­čer­ní ohně a dal­ší. Všech­ny čin­nos­ti jsou pro­po­je­ny sil­ným pří­bě­hem.

Kdo to po­řá­dá?

Jsme dob­ro­vol­ní­ci z or­ga­ni­za­ce In­struk­to­ři Brno. Všich­ni jsme sou­čás­tí pro­jek­tu Tvrz, kte­rý se točí ko­lem stře­do­vě­ké ves­nič­ky v Ro­si­cích.

Kro­mě Věku že­le­za po­řá­dá­me na­pří­klad ře­me­sl­ný workshop Ře­mes­la na tvr­zi Ro­sic­ké nebo Tvr­zič­ky, na kte­rých se schá­zí­me a zkou­ší­me stře­do­vě­ká ře­mes­la a jiné čin­nos­ti.

Po­kud tě za­jí­má, co všech­no Ro­si­cích dě­lá­me, po­dí­vej se na náš fa­ce­book.

Stře­do­vě­ká ves­nič­ka?

At­mo­sfé­ra je pro nás dů­le­ži­tá: Věk že­le­za se ode­hrá­vá ve stře­do­vě­kých ku­li­sách. Bu­de­me cho­dit v kos­tý­mech, žít v pro­sto­rách stře­do­vě­ké ves­nič­ky a udr­žo­vat ji v cho­du.

Ne­bu­de­me po tobě chtít, abys per­fekt­ně za­hrál/​a stře­do­vě­ké­ho ves­ni­ča­na. Před­stav si to tak, že ses na­jed­nou pro­pa­dl/​a do mi­nu­los­ti, se vše­mi zku­še­nost­mi, kte­ré máš.

Zna­me­ná to ale taky, že po tobě bu­de­me chtít, abys na dobu akce od­lo­žil/​a mo­bil­ní te­le­fon.

Co spa­ní a hy­gi­e­na?

Spát bu­deš pod stře­chou ve vlast­ním spa­cá­ku. Tra­dič­ně se u nás spí na slá­mě, ale mů­žeš si vy­brat i pro­stor bez ní.

Vodu máme čis­tou z ko­hout­ku, na zám­ku je spla­cho­va­cí zá­chod, kam cho­dí­me, a bu­de­me se sna­žit, abys­te se moh­li ale­spoň tři­krát vy­kou­pat v tep­lé vodě. Po­kud ti ne­va­dí stu­de­ná voda, mů­žeš se mýt i čas­tě­ji.

Co budu po­tře­bo­vat?

Bu­deš po­tře­bo­vat spa­cák, ka­ri­mat­ku a tep­lé ob­le­če­ní na ven, u kte­ré­ho ne­va­dí, že se tro­chu ušpi­ní a na­čich­ne od kou­ře. Pro­to­že bu­de­me hod­ně času trá­vit ven­ku na slun­ci, vem si s se­bou na hla­vu šá­tek.

Zá­klad­ní kos­tým do­sta­neš. K němu si vem kalho­ty a boty, kte­ré ne­bu­dou moc ru­šit. Dob­ré jsou jed­no­ba­rev­né kalho­ty nebo kraťa­sy v ně­ja­ké ne­ut­rál­ní bar­vě (čer­né, hně­dé, šedé, kha­ki, ...) a ka­na­dy, po­hor­ky, tma­vé te­nis­ky nebo san­dá­ly.

Ko­lik za to za­pla­tím?

Čím dří­ve se při­hlá­síš, tím méně za­pla­tíš. Po­kud akci za­pla­tíš do 16. 5. 2021, bude tě stát 3250 Kč. Poz­dě­ji tě bude stát 3500 Kč.

Z tvé­ho účast­nic­ké­ho po­plat­ku ti za­jis­tí­me jíd­lo, uby­to­vá­ní, kos­tým a růz­né věci po­třeb­né pro pro­gra­my, kte­rých se bu­deš účast­nit, na­pří­klad ma­te­ri­ál pro ře­me­sl­né vý­rob­ky. Věk že­le­za po­řá­dá­me bez ná­ro­ku na ho­no­rář, pří­pad­né pře­byt­ky pů­jdou do fon­du údrž­by ves­nič­ky.

Při­jde ti 3250 Kč moc a zva­žu­ješ, jest­li na akci jet? Na­piš nám a zku­sí­me spo­lu vy­mys­let, jak pro tebe akci udě­lat lev­něj­ší. Na­bí­zí se na­pří­klad mož­nost při­jet do ves­nič­ky na bri­gá­du a část ceny si od­pra­co­vat.

Jel/​jela bych, ale ne­vím, jest­li ...

Po­tře­bu­ješ vě­dět více? Po­dí­vej se do sek­ce čas­to kla­de­ných do­ta­zů. A po­kud ani tam ne­na­jdeš od­po­věď na svou otáz­ku, na­piš nám.

Při­hláš­ka

 1. Vy­plň a ode­šli for­mu­lář dole.
 2. Ob­ra­tem ti po­šle­me do­taz­ník, ve kte­rém nám o sobě řek­neš něco více. Bude nás za­jí­mat na­pří­klad tvo­je mo­ti­va­ce jet nebo oče­ká­vá­ní.
 3. Vy­pl­ně­ný do­taz­ník si pře­čte­me a do 14 dnů ti po­tvr­dí­me, že tě na akci be­re­me.
 4. Po­šle­me ti pla­teb­ní úda­je. Po­čí­tá­me s te­bou až poté, co nám za­pla­tíš!

Účast­ní­ky vy­bí­rá­me na zá­kla­dě do­taz­ní­ku, může se tedy stát, že tě na akci ne­vez­me­me, na­pří­klad pro­to, že od něj oče­ká­váš něco, co ti ne­mů­že dát. V ta­ko­vém pří­pa­dě tě rádi uvi­dí­me na ji­ných ak­cích In­struk­to­rů Brno.

Při­hla­šo­vá­ní je ote­vře­né do 31. 7. 2021.

Čas­to kla­de­né do­ta­zy

Chy­bí ti od­po­věď na ně­ja­kou tvou otáz­ku? Na­piš nám!

Kontakt

Chceš se na něco zeptat? Napiš nám!

vekzeleza@instruktori.cz

Jsme aktivní i na Facebooku:

Sdílej!