Věk železa

Zažij 10 dní ve středověké vesničce

Věk
17–25
Termín
13.–22. 8. 2021
Cena
3500 Kč
Přihlásit se

Na za­čát­ku je ruda. Na kon­ci meč, min­ce nebo pře­z­ka.

Na za­čát­ku jsi Ty. Co bu­deš na kon­ci?

Přihlašování je ukončeno. Pokud chceš jet jako náhradník, napiš nám na vekzeleza@instruktori.cz

Co všech­no mů­žeš za­žít

 • Hry, při kte­rých se po­ba­víš a mož­ná i tro­chu za­běháš.
 • Bu­dí­ček trou­be­ním rohu.
 • Ře­mes­la pod ve­de­ním zku­še­ných mi­s­trů.
 • Ve­čer­ní ohně.
 • Čas na za­myš­le­ní.
 • Lou­pež­ní­ky.
 • Tav­bu že­lez­né rudy.
 • Stře­do­vě­kou hos­ti­nu a láz­ně.
 • Lu­kostřel­bu, vi­kingské ša­chy a dal­ší ne­tra­dič­ní ak­ti­vi­ty.
 • Kla­de­ní do­š­ků nebo šin­de­le.
 • Od­po­či­nek po dob­ře od­ve­de­né prá­ci.
 • Spa­ní na slá­mě.
 • Du­ně­ní kla­div a úde­ry se­ker.
 • Vůni čer­stvé­ho chle­ba.
 • Řepu.
 • Pří­běh ko­lo­nis­tů osidlu­jí­cích hut­ní ves­nič­ku.
 • Ži­vot bez mo­der­ních tech­no­lo­gií.

Prak­tic­ké in­for­ma­ce

Kdy to bude?

13.–22. 8. 2021. Věk že­le­za trvá 10 dní, za­čí­ná v pá­tek v pod­ve­čer, kon­čí v ne­dě­li od­po­led­ne.

Kde to bude?

Ve stře­do­vě­ké ves­nič­ce u Zám­ku Ro­si­ce kou­sek od Brna.

Pro koho to je?

Na akci mů­žeš jet, po­kud ti je mezi 17 a 25, ne­va­dí ti tro­chu si za­bě­hat a při tom se za­po­tit, chceš po­tkat nové lidi a baví tě o vě­cech pře­mýš­let.

Je ti méně než 17 nebo více než 25 a přes­to chceš jet? Na­piš nám a po­ba­ví­me se, jest­li to dává smy­sl.

Jak to bude pro­bí­hat?

Na ce­lou dobu akce máme na­plá­no­va­né růz­né ak­ti­vi­ty – chce­me ti dát mož­nost si vy­zkou­šet něco no­vé­ho a něco se tak o sobě do­zvě­dět. Mů­žou to být růz­né hry, tvo­ři­vé čin­nos­ti jako ře­mes­la nebo prá­ce na údrž­bě a bu­do­vá­ní ves­nič­ky, ve­čer­ní ohně a dal­ší. Všech­ny čin­nos­ti jsou pro­po­je­ny sil­ným pří­bě­hem.

Kdo to po­řá­dá?

Jsme dob­ro­vol­ní­ci z or­ga­ni­za­ce In­struk­to­ři Brno. Všich­ni jsme sou­čás­tí pro­jek­tu Tvrz, kte­rý se točí ko­lem stře­do­vě­ké ves­nič­ky v Ro­si­cích.

Kro­mě Věku že­le­za po­řá­dá­me na­pří­klad ře­me­sl­ný workshop Ře­mes­la na tvr­zi Ro­sic­ké nebo Tvr­zič­ky, na kte­rých se schá­zí­me a zkou­ší­me stře­do­vě­ká ře­mes­la a jiné čin­nos­ti.

Po­kud tě za­jí­má, co všech­no Ro­si­cích dě­lá­me, po­dí­vej se na náš fa­ce­book.

Stře­do­vě­ká ves­nič­ka?

At­mo­sfé­ra je pro nás dů­le­ži­tá: Věk že­le­za se ode­hrá­vá ve stře­do­vě­kých ku­li­sách. Bu­de­me cho­dit v kos­tý­mech, žít v pro­sto­rách stře­do­vě­ké ves­nič­ky a udr­žo­vat ji v cho­du.

Ne­bu­de­me po tobě chtít, abys per­fekt­ně za­hrál/​a stře­do­vě­ké­ho ves­ni­ča­na. Před­stav si to tak, že ses na­jed­nou pro­pa­dl/​a do mi­nu­los­ti, se vše­mi zku­še­nost­mi, kte­ré máš.

Zna­me­ná to ale taky, že po tobě bu­de­me chtít, abys na dobu akce od­lo­žil/​a mo­bil­ní te­le­fon.

Co spa­ní a hy­gi­e­na?

Spát bu­deš pod stře­chou ve vlast­ním spa­cá­ku. Tra­dič­ně se u nás spí na slá­mě, ale mů­žeš si vy­brat i pro­stor bez ní.

Vodu máme čis­tou z ko­hout­ku, na zám­ku je spla­cho­va­cí zá­chod, kam cho­dí­me, a bu­de­me se sna­žit, abys­te se moh­li ale­spoň tři­krát vy­kou­pat v tep­lé vodě. Po­kud ti ne­va­dí stu­de­ná voda, mů­žeš se mýt i čas­tě­ji.

Co budu po­tře­bo­vat?

Bu­deš po­tře­bo­vat spa­cák, ka­ri­mat­ku a tep­lé ob­le­če­ní na ven, u kte­ré­ho ne­va­dí, že se tro­chu ušpi­ní a na­čich­ne od kou­ře. Pro­to­že bu­de­me hod­ně času trá­vit ven­ku na slun­ci, vem si s se­bou na hla­vu šá­tek.

Zá­klad­ní kos­tým do­sta­neš. K němu si vem kalho­ty a boty, kte­ré ne­bu­dou moc ru­šit. Dob­ré jsou jed­no­ba­rev­né kalho­ty nebo kraťa­sy v ně­ja­ké ne­ut­rál­ní bar­vě (čer­né, hně­dé, šedé, kha­ki, ...) a ka­na­dy, po­hor­ky, tma­vé te­nis­ky nebo san­dá­ly.

Ko­lik za to za­pla­tím?

Za akci za­pla­tíš 3500 Kč.

Z tvé­ho účast­nic­ké­ho po­plat­ku ti za­jis­tí­me jíd­lo, uby­to­vá­ní, kos­tým a růz­né věci po­třeb­né pro pro­gra­my, kte­rých se bu­deš účast­nit, na­pří­klad ma­te­ri­ál pro ře­me­sl­né vý­rob­ky. Věk že­le­za po­řá­dá­me bez ná­ro­ku na ho­no­rář, pří­pad­né pře­byt­ky pů­jdou do fon­du údrž­by ves­nič­ky.

Při­jde ti 3500 Kč moc a zva­žu­ješ, jest­li na akci jet? Na­piš nám a zku­sí­me spo­lu vy­mys­let, jak pro tebe akci udě­lat lev­něj­ší. Na­bí­zí se na­pří­klad mož­nost při­jet do ves­nič­ky na bri­gá­du a část ceny si od­pra­co­vat.

Jel/​jela bych, ale ne­vím, jest­li ...

Po­tře­bu­ješ vě­dět více? Po­dí­vej se do sek­ce čas­to kla­de­ných do­ta­zů. A po­kud ani tam ne­na­jdeš od­po­věď na svou otáz­ku, na­piš nám.

Při­hláš­ka

Při­hla­šo­vá­ní na Věk že­le­za je v sou­čas­né chví­li ukon­če­no. Be­re­me ale ná­hrad­ní­ky. Po­kud tě to za­jí­má, na­piš nám.

Čas­to kla­de­né do­ta­zy

Chy­bí ti od­po­věď na ně­ja­kou tvou otáz­ku? Na­piš nám!

Kdo to pořádá

Kuba

V ci­vi­lu kří­sím k ži­vo­tu elek­tro­no­vé mi­k­ro­sko­py, cho­dím po ho­rách a šťou­rám do svě­ta oko­lo sebe, abych aspoň tro­chu po­cho­pil, jak fun­gu­je.

Z pra­cov­ní­ho svě­ta na­no­me­t­rů a ab­so­lut­ní čis­to­ty utí­kám na Tvr­zi do mís­ta, kde zvo­ní kla­di­va, lé­ta­jí jis­kry, valí se dým z uhlí a mohu dát do ruda roz­žha­ve­né­mu že­le­zu nový tvar. Uží­vám si ob­je­vo­vá­ní způ­sobů, ja­ký­mi si stře­do­vě­cí lidé usnad­ňo­va­li ži­vot, a vý­ro­bu ná­stro­jů a před­mě­tů den­ní po­tře­by. Fas­ci­nu­je mě lid­ská schop­nost po­ra­dit si s má­lem a vy­zrát na těž­kos­ti ži­vo­ta vlast­ní vy­na­lé­za­vos­tí.

Po­kud usly­šíš zpěv nebo ku­chař­či­no hu­bo­vá­ní, buď si jis­tý, že ko­vář ne­bu­de da­le­ko.

Tom

V Brně jsem vy­stu­do­val in­for­ma­ti­ku, a pro­to­že se mi tam za­lí­bí­lo, tak jsem tam zů­stal. Pra­cu­ju jako pro­gra­má­tor, ži­vím se vý­vo­jem webo­vých apli­ka­cí. Za­jí­mám se o to, jak fun­gu­jí pří­běhy, což jsou pro mě kníž­ky (pře­váž­ně fan­ta­sy), hry na hr­di­ny a po­čí­ta­čo­vé hry. Kro­mě toho rád hra­ju na ky­ta­ru a cho­dím po ho­rách. A ob­čas po nich i lo­zím.

Na Tvr­zi mě uchvá­ti­lo to, že si můžu vy­rá­bět před­mě­ty, kte­ré po­u­ží­vám, ať už je to ob­le­če­ní nebo jiné do­plň­ky. Na akci mám na sta­rost braš­nář­ství, tedy měš­ce, ta­švi­ce, opasky a po­dob­né vý­rob­ky, doma ješ­tě šiju a tkám na ka­ret­kách. Kro­mě toho se o vás budu sta­rat jako zdra­vot­ník.

Janek

Jsem vy­stu­do­va­ný češ­ti­nář, kte­rý ale učí, co se na­ma­ne. Mimo pěs­to­vá­ní obec­né moud­ros­ti ve vol­ných chví­lích buď cho­dím po ho­rách nebo se sna­žím li­te­ra­tu­ru nejen učit a číst, ale ob­čas i tvo­řit. Kro­mě toho mi zbý­vá čas ješ­tě na pro­sla­ve­ný ro­ver­ský kmen Há­des, kte­rý se sna­žím ne­vést, a dří­ve jsem pů­so­bil jako in­struk­tor i na ně­ko­li­ka skaut­ských vzdě­lá­va­cích kur­zech.

Tvrz je pro mě mís­tem s ohrom­ným po­ten­ci­á­lem, kde se můžu o his­to­rii učit prak­tic­ky, kde můžu tvo­řit ruka­ma a kde čas ne­u­tí­ká tak straš­ně rych­le. Sem tam si tu hra­ju se dře­vem nebo vy­po­má­hám v ko­vár­ně, roz­hod­ně ale pro mě není pro­blém něco po­sta­vit nebo ješ­tě lépe zbo­řit a čas­to se tím pá­dem v po­sled­ní době vě­nu­ju pra­cov­ním pro­jek­tům ve ves­nič­ce.

Mám rád, když se věci hý­bou, když se dá pře­mýš­let a dispu­to­vat do hloub­ky. A pak sa­mo­zřej­mě hra­ní rolí a fy­zic­ké vy­bi­tí, ať už při prá­ci nebo v zá­po­le­ní. Ur­či­tě mě taky usly­ší­te, pro­to­že po­kud si zrov­na ne­pís­kám, mám v ruce ky­ta­ru.

Hanka

Už ně­ko­lik let žiju ve slo­vin­ském Ko­pe­ru, pří­sta­vu na bře­hu Ja­der­ské­ho moře, kde jsem po ba­ka­lá­ři dře­vosta­veb v Brně na­vá­za­la stu­dij­ním pro­gra­mem za­mě­ře­ným na udr­ži­tel­nost a dře­vo v ži­vot­ním pro­stře­dí člo­vě­ka. Teď pra­cu­ju ve vý­zkum­ném cen­t­ru vě­nu­jí­cí­mu se stej­ným té­ma­tům — čás­teč­ně po­má­hám s vý­zku­mem a čás­teč­ně pe­ču­ju o běž­ný pro­voz in­sti­tu­tu. Ve vol­ném čase zpí­vám, ly­žu­ju, hra­ju ku­žel­ky a stří­lím z luku.

K Tvr­zi jsem se po­pr­vé do­sta­la v 17 le­tech. Od té doby se na ní po­dí­lím, nejdřív jako účast­ník, poz­dě­ji jako or­ga­ni­zá­tor. V rám­ci pro­jek­tu Tvrz mě baví po­tká­vat se s lid­mi, kte­ří jsou po­dob­ně na­la­dě­ni, spo­leč­ně bu­do­vat, vy­mýš­let a zkou­šet nové věci, hrát si. Ráda se po­hy­bu­ji ve stře­do­vě­kém pro­stře­dí, kte­ré spous­tu věcí zjed­no­du­ší a spous­tu zkom­pli­ku­je. Věk že­le­za pro mě zna­me­ná od­po­je­ní se od re­ál­né­ho svě­ta, šan­ci vy­tvo­řit spo­leč­ně ča­so­prostor, kte­rý vtáh­ne účast­ní­ky i or­ga­ni­zá­to­ry, jiné tr­vá­ní času, par­tu lidí, spo­leč­ný hu­mor a zpí­vá­ní u ohně.

Mám ráda pře­hled a lo­gic­ky uspo­řá­da­né věci, na akci čas­to vy­stu­pu­ju v roli hos­po­dy­ně-klíč­ni­ce, kte­rá všech­ny ko­lem po­po­há­ní k čin­nos­ti, ale zá­ro­veň se klid­ně cho­pí prá­ce spo­lu s ostat­ní­mi.

Bětka

Stu­du­ju zo­o­lo­gii. Jsem přes­ně ta­ko­vý ten zo­o­log, kte­rý sice ne­po­zná toho div­né­ho brou­ka, kte­ré­ho mu při­ne­seš, ale zato se s te­bou s ra­dos­tí vrh­ne do de­ba­ty o tom, jest­li mají ken­tau­ři dvě srd­ce. Mám ráda pří­ro­du, bláz­ni­vé ná­pa­dy, spa­ní ven­ku a dob­ré jíd­lo.

Při po­by­tu v ro­sic­ké ves­nič­ce mě nej­víc baví to množ­ství mož­nos­tí a za­jí­ma­vých pod­ně­tů: můžu si vy­ro­bit spo­nu na plášť, po­sta­vit kus stře­chy, za­zpí­vat si u ohně, zjis­tit, jak se ve stře­do­vě­ku va­ři­lo pivo, a nebo se za­po­jit do ší­le­né de­ba­ty o fal­šo­vá­ní pe­něz.

Jsem od­bor­ník na prá­ci s krum­pá­čem, lum­pár­ny a trap­né vtíp­ky.

Jedla

Žiju v Brně, vy­stu­do­val jsem tech­nic­kou ky­ber­ne­ti­ku. Pra­cu­ji na Aka­de­mii věd, kde se za­bý­vám vý­vo­jem přes­ných la­se­ro­vých me­tod mě­ře­ní. Ve vol­ném čase cho­dím po ho­rách, spím ve sta­nu na sně­hu, jez­dím na kole, ly­žích, … Také rád vy­rá­bím růz­né věci.

V In­struk­to­rech Brno pů­so­bím při­bliž­ně od roku 1993. Kro­mě toho jsem or­ga­ni­zo­val a lek­to­ro­val kur­zy zá­žit­ko­vé pe­da­go­gi­ky pro uči­te­le, pří­le­ži­tost­ně spo­lu­pra­cu­ji na po­řá­dá­ní zá­žit­ko­vých akcí s dal­ší­mi or­ga­ni­za­ce­mi jako Prázd­ni­no­vá ško­la Lip­ni­ce a Čes­ká ces­ta.

Ko­lem Tvr­ze se z vět­ší­mi či men­ší­mi pře­stáv­ka­mi po­hy­bu­ji už od je­jí­ho za­čát­ku v roce 1994, v po­sled­ních le­tech jako or­ga­ni­zá­tor. Na akci mám pod se­bou ře­mes­la, to zna­me­ná, že se sta­rám, aby jed­not­li­ví ře­me­sl­ní mi­stři měli pod­mín­ky ke své prá­ci. Sám se nej­ra­dě­ji vě­nu­ji vý­ro­bě nožů.

Čas­tě­ji po­řá­dám spí­še akce za­mě­ře­né fu­tu­ris­tic­ký (Hi­Tech, 2001: Vesmír­ná odys­sea, 2010: Vesmír­ná odys­sea). Moje pů­so­be­ní na Tvr­zi po­sa­ze­né do mi­nu­los­ti je zdán­li­vě vý­jim­kou. Ve sku­teč­nos­ti se mi na tom líbí hle­dá­ní ne­stan­dard­ních ře­še­ní, buď těch no­vých, kte­rá tu ješ­tě ne­by­la, nebo těch, na kte­rá se již za­po­mně­lo.

Ka­ma­rá­di o mně ří­ka­jí, že mám rád věci op­ti­ma­li­zo­va­né. Ne­vím, jest­li to je uráž­ka nebo li­chot­ka, ale nej­spíš je to prav­da.

Kontakt

Chceš se na něco zeptat? Napiš nám!

vekzeleza@instruktori.cz

Jsme aktivní i na Facebooku:

Sdílej!